پیشبینی وضیعت جوی بندرامیرآباد برای مدت 12 ساعت
  از ساعت 20:00 تا ساعت 08:00
  مورخ 96.07.27
  وضیعت جوی:
صاف تا قسمتی ابری
  دید افقی:
خوب
  حداکثر باد ساحلی:
جنوب غربی 7 متر برثانیه
  حداکثر باد دور از ساحل:
شمال شرقی 9 متر بر ثانیه
  حداکثرارتفاع موج در ساحل:
1.2 متر
  حداکثرارتفاع موج دور از ساحل:
1.5 متر
  تغییرات فشار:
2 هکتوپاسکال کاهش
  آینده نگری:
تغییر چندانی ندارد