پیشبینی وضیعت جوی بندرامیرآباد برای مدت 12 ساعت
  از ساعت 20:00 تا ساعت 08:00
  مورخ 1396.12.06
  وضیعت جوی:
نیمه ابری تا ابری/ بارش پراکنده/کاهش ابر
  دید افقی:
در بعضی نقاط ضعیف
  حداکثر باد ساحلی:
شمال شرقی 7 متر بر ثانیه
  حداکثر باد دور از ساحل:
شمال شرقی 9 متر بر ثانیه
  حداکثرارتفاع موج در ساحل:
1 متر
  حداکثرارتفاع موج دور از ساحل:
1 متر
  تغییرات فشار:
تغییر چندانی ندارد
  آینده نگری:
تغییر چندانی ندارد