پیشبینی وضیعت جوی بندرامیرآباد برای مدت 12 ساعت
  از ساعت 20:00 تا ساعت 08:00
  مورخ 96.05.27
  وضیعت جوی:
کمی ابری تا ابری/ با احتمال رگبار و رعدوبرق
  دید افقی:
در بعضی نقاط متوسط
  حداکثر باد ساحلی:
غربی 8 متر بر ثانیه
  حداکثر باد دور از ساحل:
غربی 10 متر بر ثانیه
  حداکثرارتفاع موج در ساحل:
1.5
  حداکثرارتفاع موج دور از ساحل:
2.0
  تغییرات فشار:
2 هکتوپاسکال افزایش
  آینده نگری:
تغییر چندانی ندارد