پیشبینی وضیعت جوی بندرامیرآباد برای مدت 12 ساعت
  از ساعت 20:00 تا ساعت 08:00
  مورخ 96.04.02
  وضیعت جوی:
کمی ابری تا ابری با احتمال بارندگی
  دید افقی:
در بعضی نقاط متوسط
  حداکثر باد ساحلی:
غربی 7 متر بر ثانیه
  حداکثر باد دور از ساحل:
شمال غربی 9 متر بر ثانیه
  حداکثرارتفاع موج در ساحل:
1.5 متر
  حداکثرارتفاع موج دور از ساحل:
1.5 متر
  تغییرات فشار:
تغییر چندانی ندارد
  آینده نگری:
کاهش ناپایداری