پیشبینی وضیعت جوی بندرامیرآباد برای مدت 12 ساعت
  از ساعت 20:00 تا ساعت 08:00
  مورخ 96.09.20
  وضیعت جوی:
کمی ابری تا ابری با بارش پراکنده
  دید افقی:
در برخی نقاط متوسط
  حداکثر باد ساحلی:
غربی - 10 متر بر ثانیه
  حداکثر باد دور از ساحل:
شمال غربی - 12متر بر ثانیه
  حداکثرارتفاع موج در ساحل:
2متر
  حداکثرارتفاع موج دور از ساحل:
2.5متر
  تغییرات فشار:
4هکتوپاسکال افزایش
  آینده نگری:
وجود نسبی ناپایداری